ANDELSBOLIGFORENINGER

I forbindelse med administrationen af jeres andelsboligforening udarbejder Viol Ejendomsadministration en administrationsaftale, der tilpasses foreningens specifikke forhold og behov.

Foreningen får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, der i samarbejde med foreningens bestyrelse, varetager foreningens administration.

Følgende opgaver vil typisk være omfattet af administrationsaftalen:

 • Opkrævning af boligafgift m.m., evt. via Betalingsservice, opfølgning og udsendelse af påkrav ved manglende betaling, eventuel eksklusion af andelshaver samt orientering til bestyrelsen.
 • Betaling af udgifter, daglig bogføring af indtægter/udgifter, kontrol og afstemning heraf samt opbevaring af bilagsmateriale.
 • Kvartalsvis rapportering af nøgletal til bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af budget i samarbejde med bestyrelsen.
 • Udarbejdelse og aflevering af afstemt regnskabsmateriale til foreningens revisor til brug for årsrapport samt gennemgang heraf med bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af vedtægter eller vedtægtsændringer.
 • Varetagelse af forsikringssager.
 • Indkaldelse til og deltagelse i generalforsamling og bestyrelsesmøder.
 • Administration af forbrugsafgifter, herunder udarbejdelse af forbrugsregnskab og opkrævning/efterbetaling til andelshaverne.
 • Bestille måleraflæsning og opgøre forbrugsregnskab ved fraflytning.
 • Besvare henvendelser fra bestyrelsen, andelshavere, lejere, ejendomsmæglere, revisor og offentlige myndigheder m.fl.

Administrationsaftalen tilpasses, så den opfylder netop jeres andelsboligforenings behov og vi har tillige mulighed for at bistå med øvrige opgaver vedrørende foreningens drift og økonomi, herunder byggesager, omlægning af foreningens lån m.m.

Via vores samarbejde med revisor og kontorfællesskab med advokat Line Gubbertsen kan Viol Ejendomsadministration desuden tilbyde kvalificeret økonomisk og juridisk rådgivning, ligesom vi kan bistå med oprettelse af hjemmeside til foreningen.